Category Archives: sampradhAya pravarthaka AchAryas

ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:


ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ( https://guruparamparaikannada.wordpress.com/2021/01/31/nanjiyar/ ) ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ಜೀಯರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಓರಾಣ್ ವಳಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.

ನಂಪಿಳ್ಳೈ -ತಿರುವಳ್ಳಿ ಕ್ಕೇನಿ


ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಮ್ : ಕಾರ್ತಿಕೈ ಕಾರ್ತಿಕೈ

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ: ನಮ್ಬೂರ್

ಆಚಾರ್ಯನ್ : ನನ್ಜೀಯರ್

ಪರಮಪದ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಂಗಮ್

ಕೃತಿಗಳು: ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ೩೬೦೦೦ ಪಡಿ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ,ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಸಿರುತ್ತಾಮ್ಬು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ,ತಿರುವನ್ದಾದಿಗಳ ಮತ್ತು ತಿರುವಿರುತ್ತಮ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

ವರದರಾಜನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರುಗೂಂಡು ನಮ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಪಡೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.
ತಿರುಕ್ಕಲಿಕನ್ರಿ ದಾಸರ್, ಕಲಿವೈರಿ ದಾಸಿರ್, ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್, ಸೂಕ್ತಿ ಮಹಾರ್ಣವರ್, ಜಗತಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಲಗಾಸಿರಿಯರ್ ಎಂಬುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ ೭.೧೦.೧೦ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯನಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ ಕಾರಣ, ಕಲಿಯನ್ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯಾಗಿ ಹಾಗು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯಿಂದ ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯಲ್ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

ನನ್ಜೀಯರ್ ತಮ್ಮ ೯೦೦೦ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಬೂರ್ ವರದರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವರದರಾಜನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬರೆದು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ಜೀಯರ್ ವರದರಾಜನಿಗೆ ಇಡೀ ೯೦೦೦ ಪಡಿಯ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನೀಡಿ,ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ೯೦೦೦ಪಡಿಯ ಮೂಲ ಅನುಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಕಾವೇರಿ ದಾಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ,ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬರೆದು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ತೊಡಗಿದರು. ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ,ಇದ್ದಿಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರವಾಹ ಶುರುವಾಯಿತು. ವರದರಾಜನ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವು ಕೈಜಾರಿ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ವರದರಾಜನ್ ಅತಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಊರನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ,೯೦೦೦ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.ಅವರು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿ, ನಂಜೀಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಓದಿದ ನಂಜೀಯರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ,ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ,ವರದರಾಜನ್ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.ಆಗ ನಾಂಜೀಯರ್ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟು ವರದರಾಜನ್ ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ‘ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ’ ಮತ್ತು ‘ತಿರುಕ್ಕಲಿಕಂಡ್ರಿ ದಾಸರ’ ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮುಡಿಸಿದರು.

ಭಟ್ಟರ – ನಂಜೀಯರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯಂತೆಯೇ ನಂಜೀಯರ್– ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೂಡ ಆಹ್ಲಾದಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು.ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ:

• ಉಪಾಯಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇರುವಾಗ,ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಎಂದು ನನ್ಜೀಯರ್ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ,ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ,ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.ಒಬ್ಬನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಮುಳುಗದೇ ಇರುವ ,ಕಾಪಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ.ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮಾತ್ರವೇ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ,ನಂತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿ,ಶರಣಾಗತಿಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ(ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಮೆ ) ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅನೇಕ ,ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೇವಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ನನ್ಜೀಯರ್ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟರು.

• ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವತ್ವವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅರಿಯುವನು ಎಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ನನ್ಜೀಯರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.ಆಗ ನನ್ಜೀಯರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅರ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವವನ್ನು ಕಾಣುವವರು, ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ಅದೇ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವವರು ಹಾಗು ತನ್ನನ್ನು ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಿಂದಿಸಿದರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೇ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮಲಿ ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ .

• ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ನನ್ಜೀಯರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಂ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ, ನನ್ಜೀಯರ್ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು ಅವರ ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು.ಆಗ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.ಆಗ ನನ್ಜೀಯರ್ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು ದ್ವಯ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು( ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ನಡುವೆ “ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ”)ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಂಪರುಮಾನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅರ್ಚಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಭೋಗವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕೂ ದ್ವಯ ಮಹಾ ಮಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಾಧೀನರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

• “ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ನನ್ಜೀಯರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಲು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅತಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ನನ್ಜೀಯರ್ ಹೇಳಿದರು.

• “ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಎಂದರೇನು?” ಎಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ನನ್ಜೀಯರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ಜೀಯರ್ ನಾವು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಅವರ ಜನನ ಹಾಗು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಭಾಗವತರ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಆ‌‌ழ்ವಾರ್ ಹಲವಾರು ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನನ್ಜೀಯರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಳ್ವಾರರು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಾರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗವತರನ್ನು ಸದಾ ಹೊಗಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

• ಭಗವತ್ ವಿಷಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವರು ಬೇರೆ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯ ಅನುಭವಗಳಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಥ ಕಾಮ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನುಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ಜೀಯರ್ ಆழ்ವಾರಿನ ಹಲವಾರು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಅರಿತ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಾ ಲಗತ್ತನ್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೂಡಲೇ “ವಾಡಿನೇನ್ ವಾಡಿ …. ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನುಮ್ ನಾಮಂ” ಎನ್ನುವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಲು ತೊಡಗಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು.ಅದಾದಮೇಲೆ ,ಅವರು ಸದಾ ನನ್ಜೀಯರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡರು.

• ನನ್ಜೀಯರ್ ಅವರು ೧೦೦ ಬಾರಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ನನ್ಜೀಯರಿಗೆ ಶತಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.

ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರು ಅನೇಕ ಅನನ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು .ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಗಾಧ. ಅವರು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಕ್ಕುರಳ್,ನನ್ನೂಲ್,ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣ,ವೇದಾಂತ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ,ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದ್ದರು.

ಜನರಿಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾದರೆ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಿಗೆ,ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ತರ್ಕ ನೀಡಿ ಸಂಶಯಗಳನ್ನುತೀರಿಸುತಿದ್ದರು,ಕಾರಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ವೈದಿಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

• ‘ಪೆರಿಯ ಕೋಯಿಲ್ ‘ ಇನ ಮುಖ್ಯ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ( ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುವಡಿ ದಿಕ್ಕು) ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಲು,ಶಯನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎದ್ದು ನಿಂತರು! ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತಿದ್ದ ತಿರುವಿಳಕ್ಕುಪಿಚ್ಚನ್ ಎನ್ನುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣರು ಪೆರುಮಾಳ್ ನಿಂತಿದನ್ನು ನೋಡಿ,ಅವರನ್ನು “ಅರ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜರುಗಬಾರದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಶಯನಾಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೂಕಿದರು! ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ನ ಅರ್ಚಾಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಡೆದು ಬಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಎಂದು ಚರಿತ್ರ.

• ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು ಎಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ “ಇದು ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಘೋಷ್ಟಿಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಘೋಷ್ಠಿಯೋ ?!” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.ಏಕೆಂದರೆ, ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

• ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ನಮ್ರತೆಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ನನ್ಜೀಯರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವತ್ವದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ತೋರಿಸಿದರು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ.
ಒಂದು ಬಾರಿ, ಮುದಲಿಯಾನ್ಡಾನ್ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಂದಾಡೈ ತೊಳಪ್ಪನ್ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾರದೇ ಕಠಿಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಏನೂ ಹೇಳದೆ,ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಿರುಮಾಳಿಗೈಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ತೋಳಪ್ಪರ್ ತಿರುಮಾಳಿಗೈಗೆ ಹೋದಾಗ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಗಲೇ ಜನರಿಂದ ಕೇಳಿದ ತೋಳಪ್ಪರ ಪತ್ನಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು.ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ತೋಳಪ್ಪರ್ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ತಿರುಮಾಳಿಗೈಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹೊರಡಲು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.ಅದು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಾನೇ ತೋಳಪ್ಪರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ತೋಳಪ್ಪರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತೋಳಪ್ಪರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ತಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣವೇ ,ತೋಳಪ್ಪರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೊಂದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು! , ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತೋಳಪ್ಪರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು . ತಪ್ಪು ತೋಳಪ್ಪರದಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಅಪವಾದವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡು ತೋಳಪ್ಪರನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.ತಕ್ಷಣವೇ ತೋಳಪ್ಪರು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ‘ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಮುಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ಮಹಾನುಭಾವರು ಇಂತಹ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುವ ಕಾರಣ,ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತೋಳಪ್ಪರ್ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು.
ಮಾಮುನಿಗಳು ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನಮಾಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ತೋಳಪ್ಪರ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ತೋಳಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾದರು.

• ಭಟ್ಟರ ತಿರುವಂಶದಿಂದ ಬಂದ ನಡುವಿಲ್ ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಭಟ್ಟರ್ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಂಡು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟರು.ಒಂದು ದಿನ ಭಟ್ಟರು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿನ್ಬಳಗಿಯ ಜೀಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.ರಾಜ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ,ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಭಟ್ಟರನ್ನು ರಾಜ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ನ ಪರಥ್ವವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಜತಾಯುಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು?(ಗಚ್ಚ ಲೋಕಾನ್ ಉತ್ತಮಾನ್) (ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾದ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ(?) ಹೋಗು) ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯದೆ ,ತನ್ನ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ,ರಾಜನ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು.ಆಗ, ಭಟ್ಟರ್, ಪಿನ್ಬಳಗಿಯ ಜೀಯರನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಜೀಯರ್ ತಕ್ಷಣವೇ “ಸತ್ಯೇನ ಲೊಕಾನ್ ಜಯತಿ “(ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾನೆ )ಎಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಟ್ಟರ್ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು “ರಾಮನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ,ಸತ್ಯಪರತೆಯ ಬಲದಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಬಲ್ಲನು”ಎಂದು ರಾಜನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜನು ಅತಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟು ,ಭಟ್ಟರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ,ಅವರಿಗೆ ಬೃಹತ್ತಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.

ಭಟ್ಟರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಬಲವನ್ನು ಅರಿತು, ಕೂಡಲೇ ತನಗೆ ದೊರಕಿದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿ,ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು.

• ಒಂದು ಬಾರಿ,ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುವೆಳ್ಳರೈಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು.ಆಗ,ಕಾವೇರಿ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ದೋಣಿಯನ್ನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನದಿಗೆ ದುಮುಕಿ ದೋಣಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಯಾರ್ಪಡಿಸಿ , ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಯವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.ಆಗ, ಒಂದು ವೃದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರಿಗೆ ದುಮುಕಿದಳು. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ದುಃಖ ಪಟ್ಟರು. ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ,ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಸ್ತ್ರೀ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಇದರಿಂದ, ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಜೀವ ಕೂಡ ಕೊಡಲು ತಯ್ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಳು.ಹಾಗೂ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಆಚಾರ್ಯ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು.

• ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯ ತಿರುಮಾಳಿಗೈಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೃಹದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಮೀಪಿಸಿ,ಅವಳ ಗೃಹವನ್ನು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯ ತಿರುಮಾಳಿಗೈಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.ಅದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಮೊದಲು ಆ ಮಹಿಳೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಗೃಹವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವಳಿಗೆ ಪರಮಪದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದಳು. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಪರಮಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು.ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರವೇ ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಚರಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರಿದಳು.

• ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ಎರಡು ಪತ್ನಿಯರು. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಪತ್ನಿ ಅವರನ್ನು “ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಅವತಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟು,ಮೊದಲನೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ತದಿಯಾರಾಧನೆ ತಯ್ಯಾರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು.ಎರಡನೆಯ ಪತ್ನಿ,” ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು.ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಸೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ,ಅವಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ,ಅವಳ ನಿಷ್ಟೈಯ ಮಟ್ಟನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

• ಮಹಾಭಶ್ಯ ಭಟ್ಟರು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಚೈತನ್ಯಂ (ಜ್ಞಾನ) ಅರಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಪೇರುಮಾನರನ್ನು ಉಪಾಯಮ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಯಮ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕೆಂದು,ಸಂಸಾರಂನ ಅನಾದಿ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ ಅಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು, ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಮ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಮ್ ಸತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು, ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲಕ ಭಗವದ್ ಗುಣಾನುಸಂದಾನಂ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮಪದವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ದೃಡವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

• ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಬಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ತೀರವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಆಗ ಆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಹೇಳಿದರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಿರುಮಗನ್ ರಾವಣನೊಂದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು,ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ,ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಕಪಿಗಳು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅತಿ ಆಯಾಸದಿಂದ ಆ ಕಪಿಗಳು ನಿದ್ರೆ ಹೋದರು.ಆಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತಾನೇ ಕಾವಲು ಇದ್ದು ಕಪಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದನು.ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಾವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.ಆದುದರಿಂದ, ನಾವು ಸ್ವ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವ ಅನ್ವಯಂ ಅನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು( ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆ) ಎಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

• ದೇವತಾಂತರ ಭಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು “ನೀವು ಏಕೆ ವರುಣ,ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ ಮುಂತಾದ ದೇವತಾಂತರರನ್ನು ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಆ ದೇವತಾಂತರ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ , “ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತೀರಿ,ಆದರೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಏಕೆ ದೂರ ಇರುತ್ತೀರಿ?! ಹಾಗೆಯೇ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ.ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು , ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಆದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವತಾಂತರಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ , ಅವರಿಗೆ ರಜೋ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ,ತಾವೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಾಗಿ ಸತ್ತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ರಜೋ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ದೆವತಾಂತರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ”. ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.ದೇವತಾಂತರ ಭಜನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಲು,ನಮಗೆ ಇದಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆ ಬೇಕೆ?!

• ಒಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ತೆಳ್ಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ,ಆತ್ಮ ಬೆಳೆದಾಗ ಶರೀರ ತೆಳ್ಳದಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

• ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು “ಏಕೆ ನೀವು ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ
“ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಲು ,ನಾನು ಯಾವ ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿಲ್ಲ!”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

• ಒಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಆಗ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ನೋವು ಪಡುವುದು ಉತ್ತಮ,ಏಕೆಂದರೆ, ನೋವು ಪಟ್ಟರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತರಾಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

• ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಬಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದರ ಕಾರಣ,ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲು,ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ,ಎಂಗಳಾಳ್ವಾನ್ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.ಆಗ ಆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಭಾಗವತರು “ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಏನು ಇಲ್ಲ ಹಾಗು ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ?! ಎಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ,” ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಗುಣಪಡಿಸುಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ಅರ್ಥ.ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ,ಆಗ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರತರಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತನ್ನ ಈ ನಿಷ್ಟೈಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಳಿದರು. ಮಾರನೇರಿ ನಂಬಿ ಅಳವಂದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ನೀಡಿದಂತೆ,ನಾವು ಕೂಡ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ.

• ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಲ್ಲಡಿಕ್ಕಂ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ) ಎಂದು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಡುವಿಲ್ ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಭಟ್ಟರ್ ೧೨೦೦೦ ಪಡಿ, ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ೩೬೦೦೦ ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ಬರೆದರು. ಮೊದಲನೆಯ (೧೨೦೦೦ ಪಡಿ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ವಿವರವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. ೩೬೦೦೦ ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ೨೪೦೦೦ ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಇಚ್ಚಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

• ಪೆರಿಯ ಕೋಯಿಲ್ ವಳ್ಳಲಾರನ್ನು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ”ಕುಲಂ ತರುಮ್” ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ವಳ್ಳಲಾರ್” ನನ್ನ ಕುಲ ನಾನು ಜನಿಸಿದ ಕುಲದಿಂದ ನಂಬೂರ್ ಕುಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದೇ “ಕುಲಂ ತರುಮ್” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡೈ ಕುಲಂ( ಜನಿಸಿದ ಕುಲದಿಂದ) ತೊಂಡೈ ಕುಲಂ( ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲ ಮತ್ತು ಕೈಂಕರ್ಯಶ್ರೀ) ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ.ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯುಳ್ಳವರು.

ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ, ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಯೇಳೈ ಯೇದಲನ್ ಪದಿಗಂ ಓದುಂ ವಾಯ್ಮೈಯುಂ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ( ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 5.8.7 ) ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ. “ಅಂದಣನ್ ಒರುವನ್” ( ಅಪುರೂಪವಾದ ಪಂಡಿತ) ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ, ಪೆರಿಯವಾಚ್ಛಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅಪುರೂಪವಾದ ಪಂಡಿತ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ,ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ” ಮುರ್ಪಡ ದ್ವಯತ್ತೈಕ್ ಕೇಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಂಗಳೈಯುಮ್ ಅಧಿಗರಿತ್ತು ಪರಪಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಕ್ಷೇಪತ್ತುಕ್ಕುಡಲಾಗ ನ್ಯಾಯ ಮೀಮಾಂಸೈಗಳುಮ್ ಅಧಿಗರಿತ್ತು ಪೋದು ಪೋಕ್ಕುಮ್ ಅರುಳಿಚೆಯ್ಯಲಿಲೀಯಾಮ್ಪಡಿ ಪಿಳ್ಳೈಯಪ್ಪೂಲೇ ಅಧಿಗರಿಪ್ಪಿಕ್ಕ ವಲ್ಲವನೈಯಿರೇ ಒರುವನ್ ಎನ್ಬದು”,
ಸರಳ ವಿವರಣೆ: ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯಂತೆ ದ್ವಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿ, ಬಾಹ್ಯ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಲು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ,ನ್ಯಾಯ ಮೀಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಅರುಳಿಚೆಯ್ಯಲ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತವರೆ ಅಪುರೂಪವಾದ ಪಂಡಿತ. (ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು ಸಾಂದೀಪಣಿ ಮುನಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಸಾಂದೀಪಣಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಸದಾ ಭಾಗವತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು ಹಾಗು ಸಾಂದೀಪಣಿ ಕೃಷ್ಣನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಕೊಡ ಬಲ್ಲನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೂಡ, ತನ್ನ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಗನನ್ನು ಪುನಃ ಬದುಕಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು)
ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಮ್ಮೋಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯಿಂದಲೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರವಾಯಿತು. ಆರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ಯಲ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ೬೦೦೦ ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ೪ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
• ೯೦೦೦ ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನನ್ಜೀಯರ ಬರೆದಿದ್ದರು ಕೂಡ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. •೨೪೦೦೦ ಪಡಿಯನ್ನು ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ ಪಿಳ್ಳೈ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯ ಭೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದರು.
•೩೬೦೦೦ ಪದಿಯನ್ನು ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದರು.
•೧೨೦೦೦ ಪಡಿಯನ್ನು ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ ಪಿಳ್ಳೈಯ ಶಿಷ್ಯ ವಾದಿ ಕೇಸರಿ ಆಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಜೀಯರ್ ಬರೆದರು.

• ಅವರು ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ,ಅವರು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯ ೩೬೦೦೦ ಪಡಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರನ್ನು ಎರಡು ಮಹಿಮಾನ್ವಿತರಾದ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ ‘ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣ’ ಮತ್ತು ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್ ‘ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯ’ ಎನ್ನುವ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು.ಈ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ( ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ವೈಭವಮ್) ನೋಡೋಣ.

nampillai-pinbhazakiya-perumal-jeer-srirangam
ಪಿಂಬಳಗರಾಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಜೊತೆ ನಂಪಿಳ್ಳೈ , ಶ್ರೀರಂಗಂ

ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಮ್ಮ ಚರಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಪದ ಸೇರಿದರು. ಆಗ,ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ನಡುವಿಲ್ ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಭಟ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.(ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮಪದ ಸೇರಿದರೆ, ಅವರ ಪುತ್ರರು /ಶಿಷ್ಯರು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ) ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಭಟ್ಟರ ಸಹೋದರ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, “ ಕೂರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಭಟ್ಟರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಆಗ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಆಗ ಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಅದನ್ನು ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿದರು.
ನಮಗೂ ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ!

ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತನಿಯನ್

ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಅಮೃತ ವಾರಿರಾಸೇರ್
ವೆದಾರ್ಥ ಸಾರ ಅಮೃತ ಪೂರ್ಣಮಗ್ರ್ಯಂ
ಆದಾಯ ವರ್ಶಂತಂ ಅಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ
ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣಂ ಕಲಿವೈರಿದಾಸಂ

ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ ರೂಪ

ಸಂಗ್ರಹ – https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/16/nampillai/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://guruparamparaikannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org
ನಂಜೀಯರ್

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ((https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/11/parasara-bhattar/) ನಾವು ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್ ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಈಗ ಓರಾಣ್ ವಳಿ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

                                               ನಂಜೀಯರ್ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಮ್

ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಮ್ಪಂಗುನಿಉತ್ತರಂ

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಂ: ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಮ್

ಆಚಾರ್ಯನ್: ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್

ಶಿಷ್ಯರು: ನಂಪಿಳ್ಳೈ, ಶ್ರೀ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಜೀಯರ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಂಗಮ್

ಕೃತಿಗಳು: ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ೯೦೦೦ ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಕಣ್ಣಿನುಣ್ ಸಿರುತ್ತಾಮ್ಬು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ತಿರುವಂದಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ನೂರೆಟ್ಟು(೧೦೮) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ವಿವರಣ ಗ್ರಂಥ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಮಾಧವರೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅದ್ವೈತ ಪಂಡಿತರಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ನಂಜೀಯರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಗಮಾಂತ ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಿ ಎಂದೂ ಹೆಸರು ಪಡೆದರು.

ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದ್ವೈತ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದು ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ (ರಾಮಾನುಜರು) ಅವರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಬಯಸಿದರು. ಅವರು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬ ಅದ್ವೈತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ರಾಮಾನುಜರು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ ಭಟ್ಟರ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಟ್ಟರು ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ (ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಟ್ಟರ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/11/parasara-bhattar/ ). ವಾದ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಭಟ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಮ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೂ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಭಟ್ಟರ ವೈಭವವನ್ನು ಅರಿತ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರವಶರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ಶ್ರೀರಂಗಮ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಾವಾಗಿ ಸರಳ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನೊಡನೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಿರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದಿರಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ?”. ಭಟ್ಟರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಮ್ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ  ಪ್ರತಿಕೂಲರಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಹತಾಶರಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ೩ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ೨ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ (ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪತ್ನಿಯರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುವುದರಿಂದಾಗಿ), ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ  ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತಾಳ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ, ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತೆಂದು ಅನಂತಾಳ್ವಾನ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ “ಹಾಗೆಯೇ ಭಟ್ಟರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಾಕು, ಭಗವಂತನು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ತಿರುಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ (ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು) ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಾಗಲಿ (ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಪಿರಾಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು)”. ಭಟ್ಟರು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ ಜೀಯರ್ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಅವರು ನಂಜೀಯರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಭಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಂಜೀಯರ್ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದ ಆಚಾರ್ಯಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಂಜೀಯರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸದಾಕಾಲವೂ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತಂಗಿದ್ದರು. ಭಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೈ ಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಅವರ ೬೦೦೦ ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯನ್ನು nಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಭಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂಜೀಯರ್ ಯಥೋಕ್ತವಾಗಿ ೯೦೦೦ ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದರು. ನಂಜೀಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ೧೦೦ ವರ್ಷ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಬಾರಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ನಂಜೀಯರ್ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿಯು ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು. ನಾವು ಈಗ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯೋಣ.

 • ಒಮ್ಮೆ ಭಟ್ಟರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಂಜೀಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ಭುಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತ್ರಿದಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಭುಜದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭಟ್ಟರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜೀಯಾ, ಇದು ನಿನ್ನ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಬಾರದು“. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಜೀಯರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ತ್ರಿದಂಡವು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತೇನೆ“.
 • ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಏಕಾಂಗಿಗಳು (ಅವರ ಸಹಾಯಕರು) ಭಟ್ಟರ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಭೆಯುಂಟಾಗಿದೆಯೆಂದು ದೂರಿದಾಗ, ನಂಜೀಯರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತೋಟದ ಇರುವಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಭಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಏಕಾಂಗಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿದ್ರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭಟ್ಟರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ನಂಜೀಯರ್ ಅವರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಮಿಸಿದರು. ನಂಜೀಯರ್ ಆ ಇಡೀ ಸಮಯ ಅಲುಗಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ನಂಜೀಯರ್ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದ್ವಯದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ (ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ದ್ವಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ).
 • ನಂಜೀಯರ್ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಭಟ್ಟರು ನಂಜೀಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ನಂಜೀಯರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 7.2.9 “ಎನ್ ತಿರುಮಗಳ್ ಚೇರ್ ಮಾರ್ವನೇ ಎನ್ನುಮ್ ಎಣ್ಣುಡೈಯಾವಿಯೇ ಎನ್ನುಮ್ ಪಾಶುರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಡುವೆ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಠಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಟ್ಟರು ತಕ್ಷಣವೇ ಜ್ಞಾನತಪ್ಪಿದರು. ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಭಟ್ಟರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಪಠಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿಯ ನಿಜವಾದ ಅಂತರಂಗವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನು ಶ್ರೀರಂಗನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ರನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಆತನು ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಈತನು ಶ್ರೀರಂಗನಾಚ್ಛಿಯಾರನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನು ಮತ್ತು ಆತನು ನನಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನಾದವನುಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
 • ತಮಿಳು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಾಂತಿ(ಅದ್ವೈತಿ)ಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಜೀಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಟ್ಟರು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನಂಜೀಯರ್ ನಡುವೆ ಹಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ನಂಜೀಯರ್, ತಾವು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ:

 • ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ) ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆಂದು ನಂಜೀಯರ್ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಟ್ಟರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವು ಎಂಪೆರುಮಾನನ ಅತ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವತಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರರು ಸನಿಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ (ಇತರ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಧಿಸಲಾಗದಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
 • ಭಟ್ಟರು ಮುಂದುವರಿದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನನು ಗೋಪಕುಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಸುರರನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕಂಸ ಮತ್ತವನ ಸೇವಕರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ (ಮತ್ತು ಇತರ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ), ಎಂಪೆರುಮಾನನು ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದನು. ಆತನ ಸಹೋದರರೂ (ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ) ಸಮನಾದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರು ಇತರ ಅವತಾರಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.
 • ಕಲಿಯನ್ ತಿರುಮೊಳಿಯ ಒರು ನಲ್ ಸುಟ್ಟ್ರಮ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ತಿರುಮೊಳಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ) ಅನೇಕ ದಿವ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂಜೀಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆಯು ವಿವಾಹವಾಗಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರು ಇನ್ನೇನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಆತಂಕಗೊಂಡು ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 • ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಹಾಬಲಿಯು ಭಗವಂತನನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ನಷ್ಟವಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂಜೀಯರ್ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಾಗೇಕೆ ಶಪಿಸಿದರು

  ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.  ಅದಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾಬಲಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದುದ್ದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರು ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ಅದು ತಿನ್ನುವ ಹೊಲಸನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆ.

 • ನಂಜೀಯರ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ವಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಿಯು ಏಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಏಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಭಟ್ಟರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಹಾಬಲಿಗೆ ತಡೆಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮಹಾಬಲಿಯು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.
 • ಏಕೆ ದಶರಥನು ಭಗವಂತನ (ಶ್ರೀರಾಮ) ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋದನು ಎಂದು ನಂಜೀಯರ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಟ್ಟರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದಶರಥನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ (ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು) ಗಂಟುಬಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು (ತನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ) ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು, ಅದರಿಂದ ಅವನು ನರಕಕ್ಕೇ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ತಂದೆಯಾದುದರಿಂದ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಾಗಲಾರದು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
 • ನಂಜೀಯರ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ ವಿಭೀಷಣನು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾದರೂ ಸುಗ್ರೀವನು ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಟ್ಟರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು/ರಕ್ಷಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದನೋ ಹಾಗೆ ಸುಗ್ರೀವನೂ ಸಹ ತನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾದವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದನು (ಭಗವಂತನು ಹಿಂದೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಸಹಾಯವೆನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದನು). ಸುಗ್ರೀವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಭೀಷಣನು ಅಪಾಯವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಕ್ಲೇಶಗೊಂಡಿದ್ದನು.
 • ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು) ಕಂಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ವಸುದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ತಾಯ್ತನದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದೇವಕಿಯ ಸ್ತನಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ (ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಕಂದನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ). ನಂಜೀಯರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಟ್ಟರು ಮೊದಲು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವಿನ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ನಾವ್ಯಾರು? ಆದರೆ ನಂತರ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪೂತನಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಾಯಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಾಲುಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಹುವಾದ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅವನ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿಯು ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೇನಿದೆ.
 • ಭಟ್ಟರು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಯಾತಿಯು 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನ ಆಸನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಪಟವಾಗಿ ಯಯಾತಿಯಿಂದ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಆಸನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂಜೀಯರ್ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ? ಭಟ್ಟರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯು ಭಗವಂತನ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ಸುಮ್ಮನೆ ತನಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಮ್ಯಾಪತಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಸಮನಾಗುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ನ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾಗಿ, ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಂಜೀಯರ್ ಅವರ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅದರ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿವೆ.

ನಂಜೀಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 9000 ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರೆಂದು ನಂಬೂರು ವರದಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಂಜೀಯರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ತಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಂಜೀಯರ್ ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಉದರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಂಜೀಯರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅರಿವಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟರೆ ಆಗ ಆತನು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನು“. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವವಿತ್ತು.

ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ 3.6 ರಲ್ಲಿ (ತೂವಿರಿಯ ಮಲರುಳಕ್ಕಿ ಪದಿಗಂ) ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂಜೀಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಪೆಟ್ತ್ರಿ ಎಂಬ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರ ಓಲೆಯಾದ ಈ ಪದಿಗವನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ನಂಜೀಯರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಆಳ್ವಾರರು ಮೊದಲ ೪ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಓಲೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ) – ಅರೆಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಮುಂದೆ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂಜೀಯರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಾವಪೂರ್ಣರಾಗಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ತಿರುಮೇನಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತರಾದ ನಂಜೀಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚರಮ ತಿರುಮೇನಿಯನ್ನು (ಶರೀರ) ತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಂತೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಂಜೀಯರ್ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.

ನಂಜೀಯರ್ ಅವರ ತನಿಯನ್

ನಮೋ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಜಗನ್ಮಂಗಳ ಹೇತವೇ ।

ಯಸ್ಯ ವಾಗಮೃತಸಾರ ಪೂರಿತಮ್ ಭುವನತ್ರಯಂ ।।

ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಸಾರಥಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಸಂಗ್ರಹ – https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/14/nanjiyar/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://guruparamparaikannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org