ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳು

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

namperumal-naciyar-serthiಶ್ರೀರಂಗನಾಚಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ

azhwar-acharyas-ramanujaಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯಗಳು

ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳು ಪೆರುಮಾಳ್, ತಾಯಾರ್, ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪದ್ಯಸಾಲುಗಳಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲ  ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಲ್ಲಾಯೈಯವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಱ್ಱುಮುಱೈಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಸವಿದೆ. ದಿವ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೇ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಕೆಲವು ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಸಾಱ್ಱುಮುಱೈಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಸವಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರವರ ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಸವಿದೆ.

ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತುರಲ್ಲಿ, ಆಂಡಾಳ್ರವರ ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಸವಿದೆ.

ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂದೂರಲ್ಲಿ, ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಸವಿದೆ.

ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯಗಳ ತಿರುನಷತ್ರ ಅಚರಿಸುವಾಗ, ಅವರ ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಸಾಱ್ಱುಮುಱೈಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಸವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲ ಈ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಮಾಸ ತಿರುನಷತ್ರದಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ, ನಮಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇ ಹಾಗು ನಾವು ಯವಾಗಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇರಬಹುದು.

ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ (ಆವಣಿರೋಹಿಣಿ)

ತಿರುಮಹಳುಮ್  ಮಣ್ಮಹಳುಮ್ ಸಿಱಕ್ಕ ವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೆಯ್ಯವಿಡೈ ತಾಯ್ಮಹಳಾರ್ ಸೇವಿಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಇರುವಿಶುಂಬಿಲ್ ವೀಱ್ಱಿರುಕ್ಕುಮ್ ಇಮೈಯವರ್ಕೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಇಡರ್ಕಡಿಯ ಪಾಱ್ಕಡಲೈ ಯೆಯ್ದಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಱಿಯ ದಶರಥನ್ ಮಹನಾಯ್ ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಂತರಿಯಾಮಿತ್ತುವಮುಮ್ ಆಯಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪೆರುಗಿವರುಮ್ ಪೊನ್ನಿನಡು ಪ್ಪಿನ್ತುಯಿನ್ಱಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪೆರಿಯಪೆರುಮಾಳ್ ಎಂಗಳ್ ಪಿರಾನ್ ಅಡಿಹಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿ (ಪಂಗುನಿಉತ್ತರಂ)

ಪಂಗಯ ಪ್ಪೂವಿಲ್ ಪಿಱನ್ದ ಪಾವೈನಲ್ಲಾಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಂಗುನಿಯಿಲ್ ಉತ್ತರನಾಳ್ ಪಾರುದಿತ್ತಾಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಂಗೈಯರ್ಗಳ್ ತಿಲಗಮೆನ ವಂದಸೆಲ್ವಿ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಲರಂಗರ್ ಮಣಿಮಾರ್ಬೈ ಮನ್ನುಮವಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎಂಗಳೆೞಿಲ್ ಸೇನೈಮನ್ನರ್ಕ್ಕು ಇದಮುರೈತ್ತಾಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಇರುಪತಂಜು ಉಳ್ಪೊರುಳ್ ಮಾಲ್ ಇಯಂಬುಮವಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೆಂಗಮಲ ಶೆಯ್ಯರಂಗಮ್ ಶೆೞಿಕ್ಕವಂದಾಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕಿಯಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಸೇನೈ ಮುದಲಿಯಾರ್ (ಐಪ್ಪಸಿಪೂರಾಡಮ್)

ಓಂಗು ತುಲಾ ಪೂರಾಡತ್ತುದಿತ್ತ ಸೆಲ್ವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಒಂಡೊಡಿಯಾಳ್ ಸೂತ್ರವತಿ ಉಱೈಮಾರ್ಬನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಈಂಗುಲಗಿಲ್ ಶಡಗೋಪಱ್ಕು ಇದಮುರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞಿಱ್ ಪಿರಂಬಿನ್ ಸೆಂಗೋಲೈ ಏಂದುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾಂಗುಡನ್ ಮುಪ್ಪತ್ತುಮೂವರ್ ಪಣಿಯುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಂಗಯತ್ತಾಳ್ ತಿರುವಡಿಯೈ ಪಱ್ಱಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೇಂಗುಪುಗೞ್ ಅರಂಗರೈಯೇ ಚಿಂದೈಶೈವೊನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಸೇನೈಯರ್ಕೋನ್ ಸೆಂಗಮಲ ತ್ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ (ವೈಕಾಸಿವಿಶಾಕಮ್)

ಮೇದಿನಿಯಿಲ್ ವೈಗಾಸಿ ವಿಶಾಗತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ವೇದತ್ತೈ ಶೆಂತಮಿೞಾಲ್ ವಿರಿತ್ತುರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಆದಿಗುರುವಾಯ್ ಬುವಿಯಿಲ್ ಅವತರಿತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅನವರತಮ್ ಸೇನೈಯರ್ಕೋನ್ ಅಡಿ ತೋೞುವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಥನುಕ್ಕು ನಾಲಾಯಿರಮ್ ಉರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನನ್ ಮಧುರಕವಿ ವಣಂಗುಮ್ ನಾವೀಱನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಧವನ್ ಪೊಱ್ ಪಾದುಗೈಯಾಯ್ ವಳರ್ನ್ದು ಅರುಳ್ವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಗಿೞ್ ಮಾಱನ್ ಶಠಗೋಪನ್ ವೈಯಗತ್ತಿಲ್ ವಾೞಿಯೇ.

ನಾಥಮುನಿಗಲ್ (ಆಣಿ – ಅನುಶಮ್)

ಆನಿ ತನಿಲ್ ಅನುಶತ್ತಿಲ್ ಅವತರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಆಳವಂದಾರ್ಕು ಉಪದೇಶಮ್ ಅರುಳಿವೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಬಾನು ತೆಱ್ಕಿಱ್ ಕಂಡವನ್ ಶೊಲ್ ಪಲವುರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪರಾಂಕುಶನಾರ್ ಶೊಲ್ ಪ್ರಬಂಧಂ ಪರಿಂದು ಕಱ್ಱಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಗಾನಮುಱ ತ್ತಾಳತ್ತಿಲ್ ಕಂಡಿಶೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಕರುಣೆಯಿನಾಲ್ ಉಪದೇಶ ಗತಿಯಳಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾನಿಲತ್ತಿಲ್ ಗುರುವರೈಯೈ ನಾಟ್ಟಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಲಂತಿಗೞುಮ್ ನಾಥಮುನಿ ನಱ್ಪತನ್ಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಉಯ್ಯಕ್ಕೊನ್ಡಾರ್ (ಚಿತ್ತಿರೈಕಾರ್ತಿಗೈ)

ವಾಲವೆಯ್ಯೋನ್ದನೈ ವೆನ್ಱವಡಿವೞಗನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಲ್ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಮ್ಬಿ ತೊೞುಮ್ ಮಲರ್ ಪ್ಪದತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೀಲಮಿಗು ನಾಥಮುನಿ ಶೀರುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಕಾರ್ತ್ತಿಗೈ ನಾಳ್ ಶಿಱಕ್ಕ ವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಲಿರಣ್ಡುಮ್ ಐಯೈನ್ದುಮ್ ನಮಕ್ಕುರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಲೆಟ್ಟಿನ್ ಉಳ್ ಪೊರುಳೈ ನಡತ್ತಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಲ್ ಅರಂಗ ಮಣವಾಳರ್ ವಳಮುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ವೈಯಮ್ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡವರ್ ತಾಳ್ ವೈಯಗತ್ತಿಲ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ (ಮಾಸಿಮಕಮ್)

ದೇಶಮ್ ಉಯ್ಯ ಕ್ಕೋಂಡವರ್ ತಾಳ್ ಶೆನ್ನಿವೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೆನ್ನರಂಗರ್ ಶೀರರುಳೈ ಶೇರ್ನ್ದಿರುಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ದಾಶರಥಿ ತಿರುನಾಮಮ್ ತೞೈಕ್ಕ ವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಮಿೞ್ ನಾಥಮುನಿಯುಗಪ್ಪೈ ಸ್ಥಾಪಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನೇಶಮುಡನ್ ಆರಿಯನೈ ನಿಯಮಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನೀಳ್ ನಿಲತ್ತಿಲ್ ಪದಿನ್ಮರ್ ಕಲೈ ನಿಱುತ್ತಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಸಿ ಮಕಮ್ ತನಿಲ್ ವಿಳಂಗ ವಂದುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಲ್ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಪದಮ್ ವೈಯಗತ್ತಿಲ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಆಳವಂದಾರ್ (ಆಡಿಉತ್ತರಾಡಮ್)

ಮಚ್ಚಣಿಯುಮ್ ಮದಿಳ್ ಅರಂಗಮ್ ವಾೞ್ವಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಱೈ ನಂಗುಂ ಓರ್ ಉರುವಿಲ್ ಮಗಿೞ್ನ್ದುಕಱ್ಱಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಚ್ಚೈಯಿಟ್ಟ ರಾಮರ್ಪದಮ್ ಪಗರುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾಡಿಯತ್ತೋನ್ ಈಡೇಱ ಪ್ಪಾರ್ವೈ ಶೆಯ್ದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಕಚ್ಚಿ ನಗರ್ ಮಾಯನಿರು ಕೞಲ್ ಪಣಿಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಕಟಕ ಉತ್ತರಾಡತ್ತು ಕ್ಕಾಲುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಚ್ಚಮಱ ಮನಮಗಿೞ್ಚ್ಚಿ ಅಣೈಂದಿಟ್ಟಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಆಳವಂದಾರ್ ತಾಳಿಣೈಗಳ್ ಅನವರತಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ (ಮಾರ್ಗೞಿಕೇಟೈ)

ಅಂಬುವಿಯಿಲ್ ಪತಿನ್ಮರ್ಕಲೈ ಆಯ್ನ್ದುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಆಳವನ್ದಾರ್ ತಾಳಿಣೈಯೈ ಅಡೈಂದುಯಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಉಂಬರ್ ತೊೞುಮ್ ಅರಂಗೇಶರ್ಕ್ಕು ಉಗಪ್ಪುಡೈಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಓಂಗು ಧನು ಕ್ಕೇಟ್ಟೈ ತನಿಲ್ ಉದಿತ್ತ ಪಿರಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ವಂಬವಿೞ್ತಾರ್ ವರದ ಉರೈ ವಾೞಿ ಶೆಯ್ದಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಱನೇರ್ ನಂಬಿಕ್ಕು ವಾೞ್ವಳಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮುನಿವರ್ಕ್ಕು ಇದಮುರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞಿಲ್ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಶರಣ್ ಇನಿದುೞಿ ವಾೞಿಯೇ.

ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ (ಚಿತ್ತಿರೈ – ತಿರುವಾದಿರೈ)

ಅತ್ತಿಗಿರಿ ಅರುಳಾಳರ್ ಅಡಿ ಪಣಿನ್ದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅರುಟ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಉಱೈ ಆಱು ಪೆಱ್ಱೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪತ್ತಿಯುಡನ್ ಪಾಡಿಯತ್ತೈ ಪಗರ್ನ್ತಿಟ್ಟಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪದಿನ್ಮರ್ ಕಲೈ ಉಟ್ಪೊರುಳೈ ಪರಿನ್ದು ಕಱ್ಱಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಸುತ್ತ ಮಗಿೞ್ ಮಾಱನ್ ತೊೞುತುಯ್ನ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೊಲ್ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಶರಣ್ ತೊನ್ಱಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಆದಿಱೈ ನಾಳ್ ಸಿರಕ್ಕ ವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಸೀರ್ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್ ಮುನಿವನ್ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಎಣ್ಡಿಸೈಯೆಣ್ ಇಳೈಯಾೞ್ವಾರ್ ಯತಿರಾಜನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞುಬತ್ತು ನಾಲ್ವರ್ಕ್ಕು ಎಣ್ಣಾನ್ಕುರೈತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಣ್ಡೈ ಮರೈಯೈ ತೆರಿಂದ ಪಾಡಿಯತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪರಕಾಲನ್ ಆಡಿಯಿಣೈಯೈ ಪರವುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಕಣ್ಡಮಿೞ್ ನೂಲ್ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಶರಣಾನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಾರಣಿಯುಮ್ ವಿಣ್ಣುಲಗುಮ್ ತಾನ್ ಉಲೈಯೊನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೆಣ್ಡೀರೈ ಸೂೞ್ ಪೂದುರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಸೆಯ್ಯ ತಿರುವಾದಿರೈಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಮಾಮುನಿಗಳು ಆರ್ತಿಪ್ರಬನ್ದಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದಿದ್ದರೆ.

ಶೀರಾರುಮ್ ಯತಿರಾಜರ್ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಿರುವರೈಯಿಲ್ ಶಾತ್ತಿಯ ಶೆಂತುವರಾಡೈ ವಾೞಿಯೇ,
ಏರಾರುಮ್ ಶೆಯ್ಯವಡಿವು ಎಪ್ಪೊೞುದುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಇಲಂಗಿಯ ಮುನ್ನೂಲ್ ವಾೞಿ ಇಣೈ ತೋಳ್ಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೋರಾದ ತುಯ್ಯಸೆಯ್ಯ ಮುಖ ಜೋತಿ ವಾೞಿಯೇ,
ತೂಮುಱುವಲ್ ವಾೞಿ ತುಣೈ ಮಲರ್ ಕ್ಕಣ್ಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಈರಾಱು ತಿರುನಾಮಮ್ ಅಣಿಂದ ಎೞಿಲ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಇನಿತಿರುಪ್ಪೋಡು ಎೞಿಲ್ ಜ್ಞಾನ ಮುತ್ತಿರೈ ವಾೞಿಯೇ.

ಅಱುಸಮಯ ಶೆಡಿಯದನೈ ಅಡಿಯಱುತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಡರ್ನ್ದು ವರುಮ್ ಕುತಿರುಟ್ಟಿಗಳೈ ಅಱತ್ತುಱನ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೆಱುಗಲಿಯೈ ಶಿಱಿತುಮಱ ತ್ತೀರ್ತುವಿಟ್ಟಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೆನ್ನರಂಗರ್ ಸೆಲ್ವಮ್ ಮುಱ್ಱುಮ್ ತಿರುತ್ತಿವೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಱೈ ಅದನಿಲ್ ಪೊರುಳನೈತ್ತುಮ್ ವಾಯ್ಮೊೞಿನ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಱನುರೈ ಶೆಯ್ದ ತಮಿೞ್ಮಱೈ ವಳರ್ತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಱಮಿಗು ನಱ್ಪೆರುಂಬೂದೂರ್ ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅೞಗಾರುಮ್ ಯತಿರಾಜರ್ ಅಡಿಯಿಣೈಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ತಿರುನಾಳ್ಪಾಟ್ಟು

ಶಂಕರ ಭಾಸ್ಕರ ಯಾದವಭಾಟ್ಟ ಪ್ರರಭಾಕರರ್ ತಂಗಳ್ ಮತಮ್,
ಶಾಯ್ವುಱ ವಾದಿಯರ್ ಮಾಯ್ಕುವರ್ ಎನ್ಱು ಶತುಮಱೈ ವಾೞ್ನ್ದಿಡು ನಾಳ್,
ವೆನ್ಗಲಿ ಇಂಗಿನಿ ವೀಱು ನಮಕ್ಕಿಲೈ ಎನ್ಱು ಮಿಗತ್ತಳರ್ ನಾಳ್,
ಮೇದಿನಿ ನಂಜುಮೈ ಆಱುಮೆನತ್ತುಯರ್ವಿಟ್ಟು ವಿಳಂಗಿಯ ನಾಳ್,
ಮನ್ಗೈಯರಾಳಿ ಪರಾನ್ಕುಶ ಮುನ್ನವರ್ ವಾೞ್ವು ಮುಳೈತ್ತಿಡು ನಾಳ್,
ಮನ್ನಿಯ ತೆನ್ನರಂಗಾಪುರಿ ಮಾಮಲೈ ಮಱ್ಱುಮ್ ಉವನ್ತಿಡು ನಾಳ್,
ಶೆಂಗಯಲ್ ವಾವಿಗಳ್ ಶೂೞ್ ವಯಲ್ ನಾಳುಮ್ ಶಿಱಂದ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್,
ಶೀಮಾನ್ ಇಳೈಯಾರ್ ವರ್ವನಂದು ಅರುಳಿಯನಾಳ್ ತಿರುವಾದಿರೈ ನಾಳೇ.

ಕೂರತಾೞ್ವಾನ್ (ತೈಹಸ್ತಮ್)

ಶೀರಾರುಮ್ ತಿರುಪ್ಪತಿಗಳ್ ಶಿಱಕ್ಕವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೆನ್ನರಂಗರ್ ಶೀರ್ ಅರುಳೈ ಶೇರುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾರಾರುಮ್ ಯತಿರಾಜರ್ ಪದಮ್ ಪಣಿನ್ದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾಡಿಯತ್ತಿನ್ ಉಳ್ ಪೊಳ್ಪೊರುಳೈ ಪಗರುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾರಾಯಣನ್ ಸಮಯಮ್ ನಾಟ್ಟಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಲೂರಾನ್ ತನಕ್ಕು ಮುತ್ತಿ ನಲ್ಗಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಏರಾರುಮ್ ತೈಯಿಲ್ ಅತ್ತತ್ತಿಂಗು ವಂದಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞಿಲ್ ಕೂರತ್ತಾೞ್ವಾನ್ ತನ್ ಇಣೈ ಅಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಮುದಲಿಯಾನ್ಡಾನ್ (ಚಿತ್ತಿರೈ – ಪುನರ್ಪೂಸಮ್)

ಅತ್ತಿಗಿರಿ ಅರುಳಾಳರ್ ಅಡಿಪಣಿಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅರುಳ್ ಪಚ್ಚೈ ವಾರಣತ್ತಿಲ್ ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಪುನರ್ಪೂಸಮ್ ಶಿಱಕ್ಕವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶ್ರೀಭಾಶಿಯಮ್ ಈಡುಮುದಲ್ ಶೀರ್ಪೆಱುವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಉತ್ತಮಮಾಮ್ ವಾದೂಲಮ್ ಉಯರವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಊರ್ತಿರಂದ ಶೀರ್ಪದಮ್ ಊನ್ಱಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮುದ್ದಿರೈಯುಮ್ ಶೆಂಗೋಲುಮ್ ಮುಡಿಪೆಱುವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮುದಲಿಯಾಣ್ಡಾನ್ ಪೊಱ್ಪದಂಗಳ್ ಊೞಿತೊಱುಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಎಮ್ಬಾರ್ (ತೈಪುನರ್ಪೂಸಮ್)

ಪೂವಳರುಮ್ ತಿರುಮಗಳಾರ್ ಪೊಲಿವುಱ್ಱೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪೊಯ್ಗೈ ಮುದಲ್ ಪದಿನ್ಮರ್ ಕಲೈಪ್ಪೊರುಳುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾವಳರುಮ್ ಪೂದೂರಾನ್ ಮಲರ್ ಪದತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಕರತ್ತಿಲ್ ಪುನರ್ಪೂಶಮ್ ವಂದುತಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೇವುಮೆಪ್ಪೊರುಳುಮ್ ಪಡೈಕ್ಕ ತಿರುಂದಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಿರುಮಲೈನಮ್ಬಿ ಕ್ಕಡಿಮೈ ಶೆಯ್ಯುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾವೈಯರ್ಗಳ್ ಕಲವಿಯಿರುಳ್ ಪಕಲೆನ್ಱಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಭಟ್ಟರ್ ತೊೞುಮ್ ಎಮ್ಬಾರ್ ಪೊಱ್ಪದಮ್ ಇರಣ್ಡುಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಭಟ್ಟರ್ (ವೈಕಾಶಿಅನುಶಮ್)

ತೆನ್ನರಂಗರ್ ಮೈನ್ದನ್ ಎನ ಶಿಱಕ್ಕವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಿರುನೆಡುನ್ದಾಣ್ಡಗ ಪ್ಪೊರುಳೈ ಶೆಪ್ಪುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅನ್ನವಯಲ್ ಪೂದೂರನ್ ಅಡಿಪಣಿನ್ದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅನವರತಮ್ ಎಮ್ಬಾರುಕ್ಕು ಆಳ್ಶೈವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮನ್ನು ತಿರುಕ್ಕೂರನಾರ್ ವಳಮುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ವೈಕಾಶಿ ಅಶುಡತ್ತಿಲ್ ವಂದುದಿತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪನ್ನುಕಲೈ ನಾಲ್ವೇದ ಪ್ಪಯನ್ತೆರಿನ್ದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪರಾಶರನಾಮ್ ಶೀರ್ಭಟ್ಟರ್ ಪಾರುಲಗಿಲ್ ವಾೞಿಯೇ.

ನಞ್ಜೀಯರ್ (ಪಂಗುನಿ – ಉತ್ತರಂ)

ತೆಣ್ಡಿರೈ ಶೂೞ್ ತಿರುವರಂಗಮ್ ಶೆೞಿಕ್ಕವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೀಮಾಧವನೆನ್ನುಮ್ ಶೆಲ್ವನಾರ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಂಡೈ ಮಱೈ ತಮಿೞ್ ಪ್ಪೊರುಳೈ ಪ್ಪಗರ ವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಂಗುನಿಯಿಲ್ ಉತ್ತರನಾಳ್ ಪಾರುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಒಂಡೊಡಿಯಾಳ್ ಕಲವಿದನ್ನೈ ಒೞಿತ್ತಿಟ್ಟಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಒನ್ಬನಾಯಿರ ಪ್ಪೊರುಳೈ ಓದುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎಂಡಿಶೈಯುಮ್ ಶೀರ್ ಭಟ್ಟರ್ ಇಣೈಯಡಿಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞಿಲ್ ಪೆರುಗುಮ್ ನಞ್ಜೀಯರ್ ಇನಿದೂೞಿ ವಾೞಿಯೇ.

ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ (ಕಾರ್ತಿಗೈಕಾರ್ತಿಗೈ)

ತೇಮರುವುಮ್ ಶೆಂಗಮಲ ತ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಿರುವರೈಯಿಲ್ ಪಟ್ಟಾಡೈ ಶೇರ್ಮರುನ್ಗುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಾಮಮಣಿ ವಡಮಾರ್ವುಮ್ ಪುರಿನೂಲುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಾಮರೈ ಕ್ಕೈ ಇಣೈಯೞಗುಮ್ ತಡಮ್ಪುಯಮುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾಮರುವುಮ್ ತಮಿೞ್ ವೇದಮ್ ಪಯಿಲ್ ಪವಳಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಭಾಷಿಯತ್ತಿನ್ ಪೊರುಳ್ ತನ್ನೈ ಪಗರ್ನಾವುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಮನುತಲ್ ಮದಿಮುಗಮುಮ್ ತಿರುಮುಡಿಯುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ವಡಿವೞಗುಮ್ ನಾಡೋಱುಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಕಾದಲುಡನ್ ನಞ್ಜೀಯರ್ ಕೞಲ್ ತೊೞುವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಕಾರ್ತ್ತಿಗೈಯಿಲ್ ಕೀರ್ತ್ತಿಗೈ ಉದಿತ್ತ ಕಲಿಕನ್ಱಿ ವಾೞಿಯೇ,
ಪೋದಮುಡನ್ ಆೞ್ವಾರ್ ಶೊಲ್ ಪೊರುಳ್ ಉರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪೂದೂರಾನ್ ಭಾಷಿಯತ್ತೈ ಪ್ಪುಗೞುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾದಕವಾಲ್ ಎವ್ವುಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್ ವಾೞ್ವಳಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮದಿಳರಂಗರ್ ಓಲಕ್ಕಮ್ ವಳರ್ತ್ತಿಟ್ಟಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಥಮುನಿ ಆಳವನ್ದಾರ್ ನಲಮ್ಪುಗೞ್ವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ನಾಡೋಱುಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ (ಆಣಿ – ಸ್ವಾತಿ)

ಆನಿದನಿಲ್ ಸ್ವತಿನನ್ನಾಳ್ ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್ ಕಲೈ ಪ್ಪೊರುಳೈ ಆಯಂದುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಾನುಗನ್ದ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಾಳ್ ತೋೞುವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶಠಗೋಪನ್ ತಮಿೞ್ಕ್ಕು ಈಡು ಶಾಱ್ಱಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾನಿಲತ್ತಿಲ್ ಭಾಷಿಯತ್ತೈ ನಡತ್ತಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಲ್ಲ ಉಲಗಾರಿಯನೈ ನಮಕ್ಕಳಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಈನಮಱ ಎಮೈಯಾಳುಮ್ ಇಱೈವನಾರ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎನ್ಗಳ್ ವಡ ವೀದಿ ಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಇಣೈಯಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ (ಐಪ್ಪಸಿತಿರುವೋಣಮ್)

ಅತ್ತಿಗಿರಿ ಅರುಳಾಳರ್ ಅನುಮದಿಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ತಿರುವೋಣತ್ತು ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮುತ್ತಿನೆಱಿ ಮಱೈ ತಮಿೞಾಲ್ ಮೊೞಿನ್ದರುಳ್ವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮೂದರಿಯ ಮಣವಾಳನ್ ಮುನ್ಬುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಿತ್ತಿಯಮ್ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಪದಮ್ ನೆಞ್ಜಿಲ್ ವೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನೀಳ್ ವಚನ ಭೂಷಣತ್ತಾಲ್ ನಿಯಮಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಉತ್ತಮಮಾಮ್ ಮುಡುಮ್ಬೈ ನಗರ್ ಉದಿತ್ತವಳ್ಳಲ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಉಲಗಾರಿಯನ್ ಪದಂಗಳ್ ಊೞಿತೊಱುಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ (ವೈಕಾಸಿವಿಶಾಕಮ್)

ವೈಯಗಮೆಣ್ ಶಠಗೋಪನ್ ಮಱೈವಳರ್ತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ವೈಕಾಸಿ ವಿಶಾಕತ್ತಿಲ್ ವಂದುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಐಯನ್ ಅರುಣ್ಮಾರಿ ಕಲೈಆಯಂದುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅೞಗಾರುಮ್ ಯತಿರಾಶರ್ ಅಡಿಪಣಿವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತುಯ್ಯವುಲಗಾರಿಯನ್ ತನ್ ತುಣೈಪ್ಪದತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೊಲ್ ಕುರುಕಾಪುರಿ ಅತನೈ ತುಲಕ್ಕಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ದೈವನಗರ್ ಕುನ್ತಿ ತನ್ನಿಲ್ ಶಿಱಕ್ಕವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ (ಐಪ್ಪಸಿತಿರುಮೂಲಮ್)

ಇಪ್ಪುವಿಯಿಲ್ ಅರನ್ಗೇಶರ್ಕ್ಕು ಈಡಳಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞ್ಹಿ ಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಇಣೈಯಡಿಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ತಿರುಮೂಲತ್ತು ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅರವರಶ ಪ್ಪೆರುಂಜೋತಿ ಅನಂತನೆನ್ಱುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎಪ್ಪುವಿಯುಮ್ ಶ್ರೀಶೈಲಮ್ ಏತ್ತವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಏರಾರುಮ್ ಯತಿರಾಜರ್ ಎನವುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮುಪ್ಪುರಿನೂಲ್ ಮಣಿವಡಮುಮ್ ಮುಕ್ಕೋಲ್ ದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮೂದರಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿವನ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಮುಂದೈ ಮರೈ ತಮಿೞ್ ವಿಕ್ಕಂ ಮುದ್ದಿರೈಕೈ ವಾೞಿಯೇ,
ಮುನ್ನೂಲುಂ ತಿರುಮಾರ್ಬುಂ ಮುಕೋಲುಂ ವಾೞಿಯೇ,
ಉಂದಿಯು ಮೊತ್ತ ತಿರುವರೈಯುಂ ಉಡೈಯಳಗುಂ ವಾೞಿಯೇ,
ಒರುನಾಳುಂ ಮರಕ್ಕಪೊಣ್ಣಾ ಒಳಿಮುರುವಲ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶಿಂದೈ ತಿಶೈ ಕೊಂಡರುಳುಂ ತಿರುಮೇನಿ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೆಳುಂ ಕರುಣೈ ಕುಡಿಯಿರುಕ್ಕುಂ ತಿರುವಯರುಂ ವಾೞಿಯೇ,
ವಂದರುಳಿಯೇನೈ ಎಡುತ್ತ ಮಲರ್ ತಾಳ್ಹಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿವರ್ ವಾಯ್ಕ ಇನ್ಬನ್ ವಾೞಿಯೇ,

ತಿನೈ ಪೊಳುದುಂ ತಲೈ ಮರವಾ ಚಿಂದೈ ತಂದಾನ್ ವಾೞಿಯೇ.
ಶೀರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳೈ ತಿರುವಡಿಯೊನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಿನೈ ಪ್ಪೊರ್ಹಳೆ ಪಿರವಿದನೈ ನೀಕ್ಕುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನೀಳ್ ಭುವಿಯಿಲ್ ತನ್ಪುಹಳೈ ನಿರುತ್ತಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅನೈತ್ತಾೞ್ವಾರ್ ಕಲೈ ಪೊರುಳೈ ಆಯ್ನ್ದುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಳ್ಗಾರು ಯತಿರಾಜರ್ ಕನ್ಬುಡೆಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎನೈ ಪ್ಪೋಲ್ ಪಾವಿಯರ್ಗಳ್ಕ ಇರಂಗುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎನ್ನಪ್ಪನ್ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿವನ್ ವಾೞಿಯೇ.

ತಿರುನಾಳ್ಪಾಟ್ಟು

ಶೆಂತಮಿೞ್ ವೇದಿಯರ್ ಶಿನ್ದೈ ತೆಳಿನ್ದು ಶಿಱನ್ದು ಮಗಿೞ್ನ್ದಿಡು ನಾಳ್,
ಶೀರುಲಗಾರಿಯರ್ ಶೆಯ್ದರುಳ್ ನಱ್ಕಲೈ ತೇಶುಪೊಲಿನ್ದಿಡು ನಾಳ್,
ಮನ್ದ ಮತಿ ಪ್ಪುವಿ ಮಾನಿಡರ್ ತನ್ಗಳೈ ವಾನಿಲ್ ಉಯರ್ತಿಡು ನಾಳ್,
ಮಾಶಱು ಜ್ಞಾನಿಯರ್ ಶೇರ್ ಯತಿರಾಜರ್ ತಮ್ ವಾೞ್ವು ಮುಳೈತ್ತಿಡು ನಾಳ್,
ಕನ್ದ ಮಲರ್ ಪ್ಪೊೞಿಲ್ ಶೂೞ್ ಕುರುಕಾದಿಪನ್ ಕಲೈಗಳ್ ವಿಳಂಗಿಡು ನಾಳ್,
ಕಾರಮರ್ ಮೇನಿ ಅರಂಗ ನಗರ್ಕಿಱೈ ಕಣ್ಗಳ್ ಕಳಿತ್ತಿಡು ನಾಳ್,
ಅಂತಮಿೞ್ ಶೀರ್ ಮಣವಾಳ ಮುನಿ ಪಿರಾನ್ ಅವತಾರಮ್ ಶೆಯ್ದಿಡು ನಾಳ್,
ಅೞಗು ತಿಗೞ್ನ್ದಿಡುಮ್ ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ತಿರುಮೂಲಮ್ ಅದೆನು ನಾಳೇ.

ಸಂಗರಹಕರರು:

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್,

ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್.ಸೌಮ್ಯಲತಾ ದೇವರಾಜನ್

ಮೂಲ: https://guruparamparai.wordpress.com/vazhi-thirunamams/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://guruparamparaikannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org